CAN收发器电路

CAN收发器保护电路示例

CAN收发器电路

产品线

TVS二极管(用于CAN通信)

器件型号 DF3D18FU DF3D29FU DF3D36FU
封装 USM (SOT-323)
VESD [kV] @ISO 10605 ±30 ±30 ±20
VRWM(最大值)[V] 12 24 28
Ct (典型值/最大值)[pF] 9/10 6.5 / 8
RDYN(典型值)[Ω] 0.8 1.1 1.5

通用小信号MOSFET

器件型号 SSM3K7002KF SSM3J168F SSM3J66MFV
封装

S-Mini
(SOT-346)

S-Mini
(SOT-346)

VESM
(SOT-723)

VDSS[V] 60 -60 -20
ID[A] 0.4 -0.4 -0.8

RDS(ON)

@|VGS|=4.5V[Ω]

典型值 1.2 1.4 0.31
最大值 1.75 1.9 0.39
驱动电压[V] 4.5 -4.0 -1.2
极性 N沟道 P沟道 P沟道

通用小信号双极晶体管

封装 SOT-23F

USM (SOT-323)

UFM (SOT-323F)*

S-Mini (SOT-346)
分类 |VCEO| [V] |IC| [mA] NPN PNP NPN PNP NPN PNP
通用型 50 150     2SC4116 2SA1586 2SC2712 2SA1162
50 500         2SC3325 2SA1313
低噪声 120 100     2SC4117 2SA1587 2SC2713 2SA1163
大电流 50 1700       2SA2195*    
50 2000   TTA501        
100 2500 TTC501          

小信号偏置电阻内置晶体管(BRT)

器件型号 NPN(BRT) PNP(BRT)
封装 ES6 (SOT-563) RN1907FE RN2907FE
US6 (SOT-363) RN1901 RN2901
VCEO(最大值)[V] 50 -50
IC[mA] 100 -100

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开